PROGLOB sp. z o.o.
ul. Kościelna 18
32-540 Trzebinia
woj. małopolskie
Telefon/Fax: 32 611 52 05
Email: biuro@proglob.pl

Informacje dodano: 06-08-06

W dniu 31 lipca 2006 roku został zakupiony ploter OCE wraz z urządzeniami do wielkoformatowego skanowania i kopiowania. Został on zakupiony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, które wygrała firma OCE Poland. Urządzenie to umożliwia szybkie wykonywanie wydruków dowolnych plików graficznych, szybkie kopiowanie oryginałów przy zachowaniu ich pełnej wierności a także możliwość ich poprawiania, odświeżania i skalowania, archiwizację dokumentacji technicznych, map i innych materiałów graficznych z zapisem na wybranym nośniku.

Dot.: zamówienia „Dostawa wielkoformatowych urządzeń: kopiarki, plotera i skanera”, w trybie zapytania o cenę

Zaproszenie do składania ofert

[zapytanie o cenę]W imieniu PROGLOB Sp. z o.o. ( „Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę wielkoformatowych urządzeń: kopiarki, plotera i skanera, szczegółowo opisanych w załączonej SIWZ.

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6.. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Oferta winna być złożona do dnia 10 lipca 2006 roku do godz. 14 pod adresem:
PROGLOB Sp. z o.o.
Zakład Mierniczy
ul. Sikorskiego 71
32-540 TrzebiniaZałączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 2. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 69 Ustawy zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert.

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.

Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa wielkoformatowych urządzeń: kopiarki, plotera i skanera”

1. Zamawiający:

PROGLOB Sp. z o.o.
Ul. Kościelna 18
32-540 Trzebinia

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone w trybie zapytania o cenę regulowanego przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku wraz z póĹşniejszymi zmianami.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielkoformatowego kolorowego cyfrowego urządzenia do automatycznego kopiowania, drukowania i skanowania z automatycznym dwu-rolkowym podajnikiem materiałów na kopie i z automatycznym obcinaniem.

Funkcje podstawowe:

 • funkcje automatycznego kopiowania, drukowania i skanowania dostępne dla trybu monochromatycznego oraz kolorowego;
 • dwu-rolkowy automatyczny podajnik materiału z automatycznym obcinaniem;
 • funkcje zdalnego zarządzania ustawieniami systemu z dowolnego komputera w sieci użytkownika;
 • wyświetlanie stanu i ustawień całego systemu w języku polskim na dowolnym komputerze w sieci użytkownika,
 • obsługa urządzenia z wykorzystaniem polskojęzycznych paneli operatorskich oraz polskojęzycznego oprogramowania do zarządzania kopiowaniem i drukowaniem;
 • pakiet startowy zawierający minimum 800 ml atramentu, oraz komplet głowic (9 szt.) drukujących oraz jedną rolkę papieru o szerokości 914 mm i długości minimum 100 metrów bieżących;

Charakterystyka funkcji plotera:

 • rozdzielczość fizyczna minimum 600 x 600dpi;
 • szerokość wydruku max. 914mm,
 • min. 3 tryby jakości wydruku,
 • polskojęzyczny panel zainstalowany na ploterze podający m.in. informacje o zainstalowanych mediach na poszczególnych rolkach, ilości atramentu dla każdego z kolorów, stanu głowic, ilości wydrukowanych mb,
 • kontroler plotera: pamięć minimum 1GB RAM, dwa dyski twarde po minimum 80 GB przeznaczone do buforowania plików i jako pamięć zestawów;
 • monitor 17” LCD, klawiatura
 • szybkość drukowania dla trybu monochromatycznego minimum 40 formatów A0 na godzinę;
 • szybkość drukowania dla trybu kolorowego minimum 20 formatów A0 na godzinę;
 • zasobniki atramentu o pojemności minimum 200 ml (dla każdego z kolorów) z możliwością wymiany podczas drukowania;
 • możliwość załadowania rolek papieru o długości min. 110mb,
 • Funkcje edycyjne: obracanie, automatyczne skalowanie, pozycjonowanie, zarządzanie pisakami, regulacja marginesu przedniej i tylnej krawędzi, odbicie lustrzane,
 • Obcinanie długości: standardowe, synchroniczne lub zdefiniowane.
 • wbudowana karta sieciowa TCP/IP 10-100 Mb/s;
 • oprogramowania zapewniające wysyłanie plików do wydruku poprzez przeglądarkę internetową;
 • formaty plików: min. HPGL, HPGL/2, HP-RTL, TIFF 6.0 ;
 • sterowniki pod Windows 2000, Windows XP i AutoCAD 2000, 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006.

Charakterystyka funkcji kopiarki:

 • polskojęzyczny panel operatora umieszczony na skanerze, interfejs graficzny, 
 • możliwość programowania szablonów kopiowania (gotowych konfiguracji stworzonych wg potrzeb użytkownika), w tym min. 5 dostępnych bezpośrednio z panelu skanera,
 • zmiana skali od 10% do 1000% (co 0,1% lub w zaprogramowanych odstępach),
 • automatyczna zmiana skali kopiowania do formatu nośnika na kopie,
 • automatyczny dobór nośnika z rolki stosownie do formatu oryginału,
 • kopiowanie wielokrotne przy jednokrotnym sczytywaniu oryginału
 • tworzenie zestawów prac,
 • automatyczna optymalizacja jakości kopii: automatyczna kompensacja tła, poprawianie słabo widocznych linii,

Charakterystyka funkcji skanera:

 • skanowanie z panelu skanera bez konieczności stosowania dodatkowego komputera,
 • zintegrowany ze skanerem panel obsługi kopiarki
 • skanowanie do zbioru z rozdzielczością fizyczną min. 550 dpi,
 • szerokość skanowania minimum 914 mm;
 • skanowanie monochromatyczne jednobitowe, monochromatyczne 8-bitowe w odcieniach szarości i kolorowe RGB 24 bity,
 • programowanie dowolnej ilości szablonów skanowania (gotowych konfiguracji stworzonych  wg potrzeb użytkownika), w tym min. 5 dostępnych bezpośrednio z panelu skanera,
 • formaty zeskanowanych rysunków: min. TIFF, PDF
 • automatyczne rozpoznawanie formatu skanowanego dokumentu,
 • bezpośrednie skanowanie do katalogu w sieci
 • bezpośrednie skanowanie na dysk kontrolera urządzenia,
 • bezpośrednie skanowanie do sieci Web za pośrednictwem serwera FTP,
 • polskojęzyczne oprogramowanie do podglądu zeskanowanych rysunków,
 • podgląd zeskanowanych rysunków na monitorze kontrolera,
 • brak czasu nagrzewania skanera,
 • panel operacyjny skanera w języku polskim,

4. Termin wykonania zamówienia

10 dni roboczych od daty uzyskania informacji o udzieleniu zamówienia.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) spełniają warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy;

2) oświadczenie, iż podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą: pisemnie, telefonicznie, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@proglob.pl

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcą:

Jacek Bańkowski – tel. 0-608-298-711

Anna Bańkowska, tel. 0-604-52-44-77


8. Termin związania ofertą

60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

9. Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferty sporządzone w formie pisemnej, zawierające przede wszystkim opis przedmiotu zamówienia wraz z ceną netto. Nie dopuszcza się sporządzania ofert wariantowych ani częściowych.

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oferty w formie pisemnej na adres :

PROGLOB Sp. z o.o.,

Zakład Mierniczy

ul. Sikorskiego 71,

32-540 Trzebinia
do dnia 10 lipca 2006 roku, do godziny 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 10 lipca 2006 o godzinie 17:00.

11. Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę należy obliczyć jako wartość netto wszystkich elementów zamówienia.

12. Opis kryteriów wyboru ofert oraz sposobu ich oceny

Kryterium wyboru ofert jest najniższa cena.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia fakturę VAT, protokół odbioru urządzeń oraz wszelkie certyfikaty i gwarancje, jakie posiadają urządzenia będące przedmiotem zamówienia.

14. Istotne dla stron postanowienia, ogólne warunki umowy

W załączniku znajduje się wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez Dział IV „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

           <- Wstecz do: ZPORR

ZPORR

© 2008 Proglob Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce